Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Sastanak upravnog odbora Saveza udruga dijabeti?ara FBiH u Sarajevu

Prošlog se vikenda održao prvi radni sastanak upravnog odbora Saveza udruženja/udruga dijabeti?ara Federacije Bosne i Hercegovine. Mjesto radnje je bilo Sarajevo a sastanak je sazvao g. Jasmin Gazija, predsjednik upravnog odbora, odmah nakon gotove registracije Saveza kod Federalnog ministarstva pravde.

Razgovaralo se o Planu rada za 2013. godinu kojeg je predstavio g. Gazija a naglasak je bio na osnivanju udruga ili njihovih ogranaka u svakoj op?ini FBiH gdje još nisu osnovane, kako bi svi oboljeli od dijabetesa dobili priliku da se druže, razmjenjuju iskustva ali isto tako sudjeluju svojim sugestijama u radu, kako kod svog mati?nog udruženja, tako i saveza.

Donesena je odluka o organiziranju Prvog kongresa oboljelih od dijabetesa, koji bi se trebao održati u studenom/novembru teku?e, 2013. godine.

Sastanku su se odazvali i predstavnici Unsko-sanskog kantona koji nisu bili na osniva?koj skupštini u Mostaru prošle godine, ?ime je kooptiran upravni odbor sa ?lanom iz spomenutog kantona.

Izvoltirani ?injenicom da je u županiji Hercegovako-neretvanskoj županijska vlada donijela Naputak o provedbi Odluke o utvr?ivanju liste lijekova koji je stupio na snagu 01.01.2013. i koji ide na štetu svim pacijentima pa tako i dijabeti?arima, donesena je odluka da se uputi protestni dopis ispred saveza što je i u?injeno a dopis koji je poslan možete pro?itati ovdje.

Nakon 3 i pol satnog napornog rada i iscrpljuju?eg izlaganja, uslijedio je ru?ak u restoranu hotela Europa gdje je tako?er nastavljena rasprava na temu dijabetesa.

Pokrovitelj ovog sastanka je bila tvrtka Bosnamedic d.o.o. iz Sarajeva.

Rije?ima podrške, nazo?nima se obratio direktor tvrtke Bosnamedic d.o.o. g. Adnan Mirojevi?, glavni pokrovitelj sastanka

 

Vjeko Pavkovi?

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut