Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Stevia rebaudiana je južnoameri?ki grm koji raste u polu-sušnim podru?jima Brazila i Paragvaja. Listovi biljke su generacijama korišteni kao zasla?iva?, izvorno od strane naroda Guarani, a u novije vrijeme se koristi u cijeloj Južnoj Americi i Aziji. Kampanja zastrašivanja protiv stevie od strane FDA je dosad sprije?avala  da ovaj prirodni zasla?iva? bude odobren za uporabu u hrani u SAD-u ili Europi. Trenutno se prodaje kao dodatak hrani, a prihva?ena je kao siguran i prirodan suplement, sladilo bez kalorijske vrijednosti.

Stevija ekstrakt ima 300 puta ve?u slatko?u od še?era, i lako se miješa u hranu ili pi?a. Ne uzrokuje  pove?anje razine še?era u krvi, te je sigurno za dijabeti?are. Ne izaziva karijes, podnosi temperature do 212 stupnjeva, te se s njom može i kuhati. Iako mnogi stevija ekstrakti imaju blago gorki okus koji podsje?a na sladi?, brojni proizvo?a?i tvrde da znaju kako ukloniti tu gor?inu. Taj „metalni“  okus koji ostaje u ustima nakon konzumacije ovisi o brendu raznih sladila na bazi stevije, a ukoliko konzumirate svježe liš?e stevije, tog okusa ne?e biti, navodi dr. Mercola.

Stevija, kao i sve druge biljke, sadrži veliki broj agenasa, uklju?uju?i razne steviozidne spojeve, rebaudiozide, glikozide i ostale sastojake kao što je voda. To sinergisti?ko djelovanje svih ovih sastojaka ?ine prirodne proizvode poput bilja sposobnim za pružanje zdravstvenih prednosti s vrlo malo (ako ih ima) štetnih nuspojava. ?esto ti drugi “neaktivni” spojevi pružaju “zaštitu ugra?ivanjem” protiv potencijalno štetnih u?inaka iz aktivnih sastojaka.

Postavlja se pitanje: je li zasla?iva? siguran za upotrebu s obzirom da se u njemu koristi jedna ili dvije komponente iz cijele biljke? Za sada, nitko to ne zna. U provedenoj studiji znanstvenici isti?u da steviozidni spojevi i rebaudiozidi metaboliziraju na razli?itim nivoima, te je nemogu?e procijeniti rizik od rebaudiozida tipa A od toksi?nih procjena steviozida. U studiji  ljudskog metabolizma, steviozidi i rebaudiozidi su imali razli?ite farmakokineti?kih rezultate. To zna?i da vaše tijelo reagira druga?ije na dva spoja, svaki spoj metabolizira druga?ije i ostaje u vašem tijelu  razli?ito dugo.

Steviju kao sladilo možete na?i u prahu i tabletama, mada je najbolje da koristite sušeno liš?e biljke stevije.

Dakle, je li stevija sigurna zamjena za umjetna sladila? Dr. Mercola izjavljuje: “ Ekstrakt napravljen od liš?a biljke stevije je nesumnjivo najsigurniji zasla?iva? na tržištu. Za razliku od aspartama i drugih umjetnih sladila sa svojim opasnim otrovnostima, stevija je sigurna, prirodna alternativa koja je idealna ako pazite na svoju težinu, ili ako održavate svoje zdravlje izbjegavanjem še?era.“

Stevija je bogata antioksidansima te štiti od ošte?enja DNA

Utvr?eno je da su ekstrakti iz liš?a biljke stevija bogati antioksidansima koji sprije?avaju ošte?enje DNK,  što je ?imbenik koji dovodi do raka. Studija je objavljena u ?asopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry.  Glavni autor studije, Srijani Ghanta  s Indijskog Instituta za Kemijsku Biologiju u Kalkuti navodi: “Ovi rezultati pokazuju da stevia rebaudiana može biti korisna  kao potencijalni izvor prirodnih antioksidansa“.

U istraživanju, istraživa?i su koristili dvije razli?ite kemikalije (metanol i etil acetat) da bi dobili ekstrakte iz liš?a stevije. Utvr?eno je da ekstrakti sadrže niz antioksidansa, uklju?uju?i apigenin, kaempferol i kvercitrina. O kvercetinu smo ve? pisali, kao o prirodnom sredstvu koje poja?ava  antioksidantno djelovanje zelenog ?aja i njegov u?inak protiv razvoja stanica raka.

Kako navodi Natural News, antioksidativno djelovanje ekstrakata ispitano je s 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) testom kako bi se utvrdilo koliko ekstrakta bi bilo potrebno da bi se uklonila polovica slobodnih radikala iz otopine. Za ekstrakt s metanolom, bilo je potrebno 47,66 mikrograma po mililitru, a samo 9,26 mikrograma po mililitru ekstrakta s etilnim acetatom. Kada je testiran protiv hidroksilnih radikala, iznos ekstrakta s etilacetatom  pao je na 3,08 mikrograma po mililitru.

Istraživa?i su potom testirali sposobnost ekstrakta da zaštiti DNA od ošte?enja uzrokovanih hidroksilnim radikalima. Bilo je potrebno samo 0,1 miligrama po litri etil acetata ekstrakta da bi se sprije?ila ošte?enja DNA. Ošte?enje DNA je povezano s razli?itim bolestima, posebno s rakom, reproduktivnim problemima i razvojnim defektima. Zaustavljanje ošte?enja DNK je tako?er klju? za dugovje?nost.

Prah za zasla?ivanje od sušenih listova biljke stevije.

Zašto je Stevija bila zabranjena?

FDA je, naravno, potisnula steviju da ne bi omela prodaju aspartama, umjetnog kemijskog zasla?iva?a. Nikada nije dokazano da je Aspartam siguran za ljudsku uporabu u bilo kojoj poštenoj studiji.  Aspartam je pohod na svjetsko tržište zapo?eo davne 1981., kada je Donald Rumsfeld, glavni direktor i predsjednik upravnog odbora kemijske kompanije G.D. Searle politi?kim muljažama uspio progurati na tržište iako se znalo da je Aspartam otrovan, o ?emu više možete pro?itati ovdje.

Iako je stevija bila korištena desetlje?ima bez ikakvih izvješ?a o zdravstvenim problemima, FDA ju je 1991. godine ozna?ila kao “nesiguran dodatak hrani”  i ograni?ila je njenu uporabu kao dodatak prehrani. To tako?er stavlja ograni?enja na uvoz stevije, ?ak su zahtijevali da izdava?i knjiga recepata unište knjige u kojima se stevija spominje u receptima.
FDA je navela da su “toksikološke informacije o steviji nedovoljne da pokažu njenu sigurnost.”
A aspartam je kao siguran? Politika FDA-a nalaže da se odobri status sigurnosti (GRAS) prirodnim tvarima koje se koriste od 1958. ili ranije ukoliko su izvješ?a bez negativnih u?inaka. Nisu postojale takve studije, odnosno neke studije su navele da stevija može uzrokovati probleme s metabolizmom ili reproduktivnim sustavom, te da komponente stevije mogu transformirati u mutageni spoj. No, druge studije nisu uspjele prona?i loše zdravstvene posljedice koje uzrokuje korištenje stevije, ?ak predlažu da bi to moglo biti korisno. Pa kako je onda zabranjena? Odluka iz 1991. je donesena  kao odgovor na anonimnu peticiju! Tko li je mogao napisati takvu peticiju i zašto? Samo onaj koji ?e imati štete od dozvole za njenu upotrebu u ljudskoj prehrani.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 2006. je zaklju?ila, nakon detaljnog pregleda nedavnog istraživanja o steviji, da ona ne ošte?uje gene ljudi ili životinja, te da se neki od toksi?nih u?inaka vi?enih  u laboratorijskim studijama ne javljaju kod živih stanica. WHO je tako?er napomenuo da je stevija pokazala neke pozitivne u?inke za bolesnike s povišenim krvnim tlakom ili dijabetesom tipa 2.

Izbacite še?er i umjetna sladila iz upotrebe, zamjenite ih prirodnim, zdravim zasla?iva?em – biljkom stevijom ili njenim izvedenim dodacima prehrani.

Centar za znanost u javnom interesu (CSPI), koji podržava više istraživanja o steviji prije nego li se dopusti njena uporaba kao dodatak hrani, naveo je da ne postoji opasnost od zasla?iva?a pri malim dozama. Zatim su apsurdno nastavili: “Ako koristite steviju rijetko (jednom ili dva puta dnevno u šalicu ?aja, na primjer), to nije velika prijetnja, no ako bi steviju prodavali širom svijeta i koristili kao zasla?iva? u gaziranim pi?ima, to ?e konzumirati  milijuni ljudi. A to bi moglo predstavljati prijetnju za javno zdravstvo.”

Zamislite tu izjavu! Što bi ti milijuni ljudi trebali re?i onda na aspartam koji uzrokuje moždane udare i tumore, o ?emu možete ?itati ovdje, a koji se uredno i dalje unato? svim studijama i dokazima dodaje u pi?a širom svijeta?

Steviju sigurno konzumiraju stotine milijuna ljudi diljem svijeta, bez ikakvih štetnih u?inaka na zdravlje. U usporedbi s opasnostima od aspartama, sukraloze ili saharina i drugih kemijskih sladila, stevija je daleko bolji izbor.

Dobre vijesti za budu?nost korištenja stevije

U me?uvremenu, FDA i Europska Unija odobrili su uporabu  stevije kao zasla?iva?a u hrani i pi?u.  Kompanije Coca-Cola i Cargill su se udružile kako bi zapo?ele reklamiranje sladila izvedenog iz stevije, i nadaju se odobrenju za proizvod u SAD-u i Europi. Nisu to napravile, naravno, zbog brige o zdravlju svojih potroša?a, nego su uvidjeli ekonomsku ra?unicu pri korištenju u svojim proizvodima bez še?era.

Dakle, usprkos kvaziznastvenim mišljenjima, naru?enim i pla?enim studijama i svim zabranama, stevija je slobodna u prodaji kao sastavni dio pi?a i hrane, kao zdravi nadomjestak umjesto štetnog še?era il umjetnih zasla?iva?a. Ovo je tipi?ni primjer kako javnost ne smije nikada odustati od svojih ispravnih, zdravih razmišljanja i ciljeva, o problemima treba govoriti i pisati, isticati zdravstvene prednosti, ukazivati na zavjere i prevare.  Pod pritiskom javnosti, prije ili kasnije vlade svijeta i regulatorne agencije ?e poslušati glas naroda.

matrixworldhr.wordpress.com

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut