Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Iako je rije? o bolesti koju konstantno treba nadzirati, dijabeti?ari mogu imati normalan život. Donosimo neke od naj?eš?ih mitova vezanih uz dijabeti?are i njihovo stanje.

 

Dijabeti?ari ne smiju jesti slatko
Unato? uvriježenom mišljenju, komad torte ili nekoliko kola?i?a ne?e izazvati krizu kod dijabeti?ara. To?nije, ljudi koji imaju dijabetes tipa 2 mogu uz svoju uobi?ajenu prehranu konzumirati i slatko, ali u skromnim koli?inama. Dakle, potpuno izbjegavanje slatkog nije imperativ, ali ograni?enje unosa takve hrane jest.

Previše slatkiša uzrokuje dijabetes
Ne, ljubiteljima ?okolade i ostalih slatkiša nije su?en dijabetes. Stru?njaci kažu da dijabetes uzrokuje kombinacija gena i životnog stila. Dakako, nije dobro pretjerivati sa slatkišima jer oni uzrokuju pretilost, a pretile osobe imaju ve?i rizik da obole od dijabetesa tipa 2. Me?utim, ako neko uživa u slatkom, ne zna?i da ?e sigurno dobiti dijabetes.

Dijabeti?ari moraju imati poseban režim prehrane
Zdrava prehrana nužna je za dijabeti?are, baš kao i za ljude koji nemaju tu bolest. Osnovne namirnice ?ine cjelovite žitarice, proteini te vo?e i povr?e. Takva prehrana ograni?ava unos masti, tzv. lošeg še?era i soli na minimum. Dakle, rije? je o prehrani koju bi trebali primjenjivati svi ljudi i nije namijenjena samo dijabeti?arima.

Postoji samo jedan opasan tip dijabetesa
To baš i nije to?no. Sve vrste dijabetesa zahtijevaju pomnu pažnju. Iako svaki od njih ima razli?ite simptome, ni za jedan se ne može re?i da je opasniji od drugoga. Stavljanje bilo koje vrste dijabetesa pod kontrolu zahtijeva uravnoteženu prehranu, redovitu fizi?ku aktivnost, a u nekim slu?ajevima i lijekove. Iako ljudi s dijabetesom tipa 1 do kraja života moraju uzimati inzulin, to ipak ne zna?i da se s dijabetesom tipa 2 treba olako ponašati. Naprotiv! Konstantna briga je nužnost.

Ništa ne može sprije?iti komplikacije kod dijabeti?ara
To je mit koji je najudaljeniji od istine. Istraživanja pokazuju da komplikacije koje nastaju kao posljedica dijabetesa mogu biti sprije?ene i odgo?ene zdravim životnim stilom i pridržavanjem lije?ni?kih uputa. Dakako, redovita kontrola je nužna. Mnogi ljudi koji imaju dijabetes tipa 2 ?esto imaju i visok krvni tlak, kao i kolesterol. To tako?er treba kontrolirati i ako se sve ?ini prema uputama, ne dolazi do ozbiljnih komplikacija.

www.tportal.hr

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut