Rezultati najnovijeg istraivanja su pokazali kako trudnice koje redovito vjebaju tijekom druge polovice trudno?e ne smanjuju svoje izglede za razvoj trudni?kog dijabetesa.

Do ovakvog su zaklju?ka doli norveki istraiva?i koji su prou?avali 855 trudnica. I dok je jedna grupa budu?ih majki vjebala tri puta tjedno, druga se skupina pridravala uobi?ajene prenatalne skrbi.

 

Kona?no prona?en krivac koji uzrokuje dijabetes

Ameri?ko istraivanje dolo je do zaklju?ka kako bi lijekovi za sniavanje kolesterola mogli biti povezani s pojavom dijabetesa. Statini, lijekovi za sniavanje kolesterola, mogli bi biti povezani s pove?anim rizikom od pojave e?erne bolesti kod ena u dobi od 50 do 70 godina, pokazalo je ameri?ko istraivanje objavljeno u ?asopisu Arhives of Internal Medicine.

 

Stigle trakice za djecu dijabeti?are u FBiH

Ve? ?etvrtu godinu za redom Zavod za zdravstveno osiguranje FBiH je djeci dijabeti?arima do 18 godina osigurao trakice za mjerenje GUK-a. Radi se zapravo o 1200 trakica za period od 1 godine za svako dijete na podru?ju Federacije.

 

Blagdani mogu biti izuzetno stresno razdoblje, pogotovo za ljude koji pate od dijabetesa. Obiteljska slavlja trebaju biti oputaju?a i osloba?ati od stresa. No, za nekog s dijabetesom, blagdani mogu predstavljati dodatni izvor brige i stresa.

 

Nau?nici su postavili tri znaka o gaziranim pi?ima i prou?ili njihov efekat na tinejdere.
Na prvom znaku pisalo je da gazirano pi?e u prosjeku ima 250 kalorija, na drugom da je to 10 posto preporu?enog dnevnog unosa, a tre?i da bi potroili sve kalorije nakon popijenog gaziranog pi?a treba vjebati gotovo 50 minuta, prenosi 24sata.

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut